Tin mới

Advertisement

Binance

1 tháng 7, 2013

Bài viết liên quan theo nhiều nhãn cho Blogger

InstaFxCopy

Hôm nay Viettin24h.com giới thiệu thêm cho các bạn thủ thuật tạo bài viết liên quan cho nhiều nhãn ! Thủ thuật này giúp người truy cập có thể xem một cách bao quát và toàn diện một lúc nhiều bài viết liên quan và cùng chủ đề rất thích hợp cho các trang tin tức, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các diễn đàn....
Minh họa :

Bắt đầu thủ thuật :


1. Đăng nhập Blogger
2. Chọn mẫu --> Chỉnh sửa HTML
3. Dán code bên dưới vào vị trí bạn muốn ( <b:include data='post' name='related-posts'/>    hoặc  <div class='post-footer-line post-footer-line-1'/> ,....)<!-- related post -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='widget-content'>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id='saliproit183'/><br/><br/>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;viettin24h.com&quot;;
maxNumberOfPostsPerLabel = 10;
maxNumberOfLabels = 6;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;saliproit183&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/>
<!-- /related post -->

Bạn thay Viettin24h.com bằng domain của các bạn

Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét