Tin mới

Advertisement

Binance

19 tháng 6, 2013

PHP cho người mới bắt đầu : 4 thủ thuật cơ bản

InstaFxCopy

1 Lấy đầy đủ địa chỉ trang web từ thanh địa chỉ (address bar)
Để lấy đầy đủ đường dẫn từ thanh địa chỉ thì bạn sử dụng 2 hàm đó là : $_SERVER['HTTP_HOST'] và$_SERVER['REQUEST_URI'].
Ví dụ chúng ta có địa chỉ như sau :
apple_url
trong đó $_SERVER['HTTP_HOST'] : trả về địa chỉ host, trường hợp này là www.apple.com, còn$_SERVER['REQUEST_URI']
trả về /downloads/dashboard/email_messaging/todo.html
Để lấy đầy đủ địa chỉ thì bạn dùng  dấu (.) để nối 2 hàm này lại với nhau như sau :
<?php
$url="http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $url;
?>
2 Lấy chiều rộng (width) và chiều cao (height) của hình ảnhPHP cung cấp cho chúng ta hàm để thực hiện điều này đó là getimagesize()  hàm này giúp chúng ta lấy đúng kích thước của tấm hình , bao gồm cả file swf. sau đây là ví dụ minh họa:
<?php
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("image_name.jpg");
echo "Image width " .$width;
echo "<BR>";
echo "Image height " .$height;
echo "<BR>";
echo "Image type " .$type;
echo "<BR>";
echo "Attribute " .$attr;
?>
Khi bạn chạy đoạn code này , bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau :
Image width 379
Image height 344
Image type 2
Image attribute width=”379″ height=”344″
Một số thông số của Image Type:
1 = GIF     5 = PSD     9 = JPC     13 = SWC
2 = JPG     6 = BMP     10 = JP2     14 = IFF
3 = PNG     7 = TIFF(intel byte order)     11 = JPX     15 = WBMP
4 = SWF     8 = TIFF(motorola byte order)     12 = JB2     16 = XBM
Tùy vào từng tham số này mà bạn dùng cho file hình của mình
3 Chuyển trang trong PHPBạn có thể chuyển trang bằng 2 cách, sử dụng hàm header hoặc meta
header("location:http://www.phpeasystep.com");
// hoặc
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=http://www.phpeasystep.com'>";
Ngoài ra bạn cũng có thể ấn định thời gian tự động chuyển trang:
<HEAD>
<meta http-equiv='refresh' content='2;url='file_name or URL'>
</HEAD>
Trong đó:
content = thời gian (tính bằng giây)
file_name = Tên file mà bạn muốn refresh hoặc redirect
URL = URL mà bạn muốn redirect tới
4 Nén trang với PHP
Để giảm băng thông và tăng tốc độ load trang web của bạn, chúng ta cần nén (zip) trang web của bạn, có 2 cách để làm việc này, nhưng trước hết bạn cần đảm bảo rằng hosting của bạn hỗ trợ gzip và deflate
- Cách 1 : sử dụng zlib.output_compression
Các bạn mở php.ini và thêm dòng code này :
zlib.output_compression = On
Nếu trong file php.ini này có sẵn thì bạn cần chỉnh sửa lại cho phù hợp. Và bạn có thể chỉnh sửa lại mức độ nén bằng cách sử dụng :
zlib.output_compression_level = d
Nơi d là kí tự được nhập từ 1 (minimal compression) đến 9 (maximum compression)
- Cách 2 : Sử dụng ob_start
Bất lợi của cách 1 là bạn phải chỉnh sửa lại file php.ini, điều này gây khó khăn khi bạn không thể truy cập file này, tuy nhiên bạn có thể nén trang bằng php , chỉ việc chèn đoạn code sau và trang mà bạn muốn nén là xong (nhớ là phải đặt nó ở vị trí đầu tiên, trước tất cả các trang)
ob_start('ob_gzhandler');
Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét