Tin mới

Advertisement

Binance

26 tháng 5, 2013

Trình diễn bài viết mới hiệu ứng slider đẹp mắt

Stoken

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn  một cách trình bài viết với hiệu ứng slider và trên các hình ảnh nhỏ hiệu ứng khi di chuột thích hợp cho các trang web/blog tin tức, trưng bày sản phẩm ....

Ảnh minh họa:


image slider otomatis

Các bước thực hiện: 
 1. Đăng nhập Blog
2. Chọn mẫu---> Chỉnh sửa HTML
3. Dán code sau vào trên thẻ :  ]]></b:skin>
#featuredContent{float:left;width:407px;margin-right:10px;display:inline}
#featured-slider{position:relative;overflow:hidden;width:407px;height:245px}
#featured-slider .sliderPostInfo{position:absolute;bottom:2px;width:407px;min-height:30px;height:auto!important;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-bp2HK6MdDXg/T5aB6vI5GPI/AAAAAAAAF98/gwCsmb8Fcks/s1600/transparant.png)}
#featured-slider .sliderPostInfo p{color:#fff;font-size:1.1em;padding:0 5px}
#featured-slider .sliderPostInfo h2{color:#FFF;font:bold 14px Tahoma;text-transform:none;padding:0 5px}
#featured-slider .contentdiv{visibility:hidden;position:absolute;left:0;top:0;z-index:1}
#paginate-featured-slider{display:block;background-color:#f0f0f0;margin-bottom:0;padding:0 0 5px}
#paginate-featured-slider ul{width:415px;padding-bottom:0;list-style:none}
#paginate-featured-slider ul li{display:inline;width:75px;float:left;margin-left:0;margin-right:8px;margin-bottom:3px}
#paginate-featured-slider img{padding-top:5px;background:#f0f0f0}
#paginate-featured-slider a img{border-top:4px solid #f0f0f0}
#paginate-featured-slider a:hover img,#paginate-featured-slider a.selected img{border-top:4px solid #357798}

Điều chỉnh các thuộc tính màu xanh cho phù hợp

4. Tìm đến thẻ   </head>  dán code dưới vào trước nó:

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://yourjavascript.com/222517121138/contentslider.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;

aBold = true;

summaryPost = 100;
summaryTitle = 25;

numposts3 = 5;

function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}

s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts3(json) {
    j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
    img  = new Array();

      for (var i = 0; i < numposts3; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var posttitle = entry.title.$t;
        var pcm;
        var posturl;
        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                posturl = entry.link[k].href;
                break;
              }
        }
        
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
                pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
                break;
              }
        }
        
        if ("content" in entry) {
              var postcontent = entry.content.$t;}
        else
        if ("summary" in entry) {
              var postcontent = entry.summary.$t;}
        else var postcontent = "";
        
        postdate = entry.published.$t;
    
    if(j>imgr.length-1) j=0;
    img[i] = imgr[j];
    
    s = postcontent    ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

    if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

    //cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


    var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
    var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

    var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
    var m = postdate.split("-")[1];
    var y = postdate.split("-")[0];

    for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
        if(parseInt(m)==month[u2]) {
            m = month2[u2] ; break;
        }
    }

    var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;

    var trtd = '<div class="contentdiv"><a href="'+posturl+'"><img width="407" height="240" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a><div class="sliderPostInfo"><h2 class="featuredTitle"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'...</p></div></div>';
    document.write(trtd);


    j++;
}

}

function showrecentposts4(json) {
    j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
    img  = new Array();

      for (var i = 0; i < numposts3; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var posttitle = entry.title.$t;
        var pcm;
        var posturl;
        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                posturl = entry.link[k].href;
                break;
              }
        }
        
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
              if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
                pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
                break;
              }
        }
        
        if ("content" in entry) {
              var postcontent = entry.content.$t;}
        else
        if ("summary" in entry) {
              var postcontent = entry.summary.$t;}
        else var postcontent = "";
        
        postdate = entry.published.$t;
    
    if(j>imgr.length-1) j=0;
    img[i] = imgr[j];
    
    s = postcontent    ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

    if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

    //cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


    var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
    var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

    var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
    var m = postdate.split("-")[1];
    var y = postdate.split("-")[0];

    for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
        if(parseInt(m)==month[u2]) {
            m = month2[u2] ; break;
        }
    }

    var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;

    var trtd = '<li><a class="toc" href="#"><img width="75" height="50" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></li>';
    document.write(trtd);

    j++;
}

}

//]]>
</script>
Tùy chỉnh:
-  numposts3 = 5  : Số bài viết hiển thị thanh trượt
width="407height="240  : Kích thước của ảnh chính
width="75" height="50"   :  Kich thước ảnh thanh trượt

5. Lưu mẫu
6. Layout---> Thêm HTML/Javascript và dán code bên dưới vào --> Đặt  vị trí bạn muốn:


<div id='featuredContent'>
<div class='sliderwrapper' id='featured-slider'>
<script>
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Blogspot%20tips?max-results="+numposts3+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts3\"><\/script>");
</script>
</div>
<div id='paginate-featured-slider'>
<ul>
<script>
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Blogspot%20tips?max-results="+numposts3+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts4\"><\/script>");
</script>
</ul>
<div class='clear'></div>
</div>
<script type='text/javascript'>
featuredcontentslider.init({
id: "featured-slider", //id of main slider DIV
contentsource: ["inline", ""], //Valid values: ["inline", ""] or ["ajax", "path_to_file"]
toc: "markup", //Valid values: "#increment", "markup", ["label1", "label2", etc]
nextprev: ["", ""], //labels for "prev" and "next" links. Set to "" to hide.
revealtype: "mouseover", //Behavior of pagination links to reveal the slides: "click" or "mouseover"
enablefade: [true, 0.4], //[true/false, fadedegree]
autorotate: [true, 5000], //[true/false, pausetime]
onChange: function(previndex, curindex){ //event handler fired whenever script changes slide
//previndex holds index of last slide viewed b4 current (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
//curindex holds index of currently shown slide (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
}
})
</script>
</div>

Chỉnh lại label màu xanh cho phù hợp

 Nếu các bạn muốn hiển thị cho cả bài viết thi thay đoạn code :

script src=\"/feeds/posts/default/-/sport?max-results
bằng
script src=\"/feeds/posts/default?max-results
Chúc các bạn thành công

1 nhận xét: