Tin mới

Advertisement

Binance

24 tháng 5, 2013

Thanh các mạng xã hội bên phải Blog

InstaFxCopy

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tiện ích khá hay cho Blog! Các trang mạng xã hội : facebook, Twitter, G+... xuất hiện thanh bên phải dọc theo Blog

Ảnh minh họa
floating social bookmark


Các bước thực hiện

1. Đăng nhập Blog

2.Chọn mẫu-> Chỉnh sửa HTML
3. Đặt mã code sau trước thẻ ]]> </ b: skin> 


.social-buttons {
    position: fixed; 
    top: 130px;
    width: 45px;
    z-index: 9999;
}
.button-left {
    left: 0;
}
.button-right {
    right: 0;
}
.social-buttons #twitter-btn .social-icon, 
.social-buttons #facebook-btn .social-icon, 
.social-buttons #google-btn .social-icon, 
.social-buttons #rss-btn .social-icon,
.social-buttons #pinterest-btn .social-icon,
.social-buttons #youtube-btn .social-icon {
    background-color: #33353B;
    background-image: url(http://1.bp.blogspot.com/-KOzIiYFlBAk/UUmLwwZSs-I/AAAAAAAAAnA/h6G772N3cpI/s1600/mas-icons.png);
}
.button-left #facebook-btn span {
    background-position: right 10px;
}
.button-left #twitter-btn span {
    background-position: right -35px;
}
.button-left #google-btn span {
    background-position: right -127px;
}
.button-left #rss-btn span {
    background-position: right -80px;
}
.button-left #pinterest-btn span {
    background-position: 11px -177px;
}
.button-left #youtube-btn span {
    background-position: 11px -223px;
}
.button-right #facebook-btn span {
    background-position: 12px 10px;
}
.button-right #twitter-btn span {
    background-position: 11px -35px;
}
.button-right #google-btn span {
    background-position: 10px -127px;
}
.button-right #rss-btn span {
    background-position: 11px -80px;
}
.button-right #pinterest-btn span {
    background-position: 11px -177px;
}
.button-right #youtube-btn span {
    background-position: 11px -223px;
}
.social-buttons #facebook-btn:hover .social-icon {
    background-color: #3B5998;
}
.social-buttons #twitter-btn:hover .social-icon {
    background-color: #62BDB2;
}
.social-buttons #google-btn:hover .social-icon {
    background-color: #DB4A39;
}
.social-buttons #rss-btn:hover .social-icon {
    background-color: #FF8B0F;
}
.social-buttons #pinterest-btn:hover .social-icon {
    background-color: #D43638;
}
.social-buttons #youtube-btn:hover .social-icon {
    background-color: #C4302B;

.social-buttons a:hover .social-text {
    display: block;
}
.button-left .social-icon { 
    -moz-transition: background-color 0.4s ease-in 0s;
    -webkit-transition: background-color 0.4s ease-in 0s;
    background-repeat: no-repeat;
    display: block;
    float: left;
    height: 43px;
    margin-bottom: 2px;
    width: 43px;
}
.button-left .social-text {
    display: none;
    float: right;
    font-size: 1em;
    font-weight: bold;
    margin: 11px 40px 11px 0px;
    white-space: nowrap;
}
.button-right .social-icon { 
    -moz-transition: background-color 0.4s ease-in 0s;
    -webkit-transition: background-color 0.4s ease-in 0s;
    background-repeat: no-repeat;
    display: block;
    float: right;
    height: 43px;
    margin-bottom: 2px;
    width: 43px;
}
.button-right .social-text {
    display: none;
    float: left;
    font-size: 80%;
    font-weight: bold;
    margin: 11px 0 11px 40px;
    white-space: nowrap;
}
.social-buttons .social-text {
    color: #FFFFFF;
}

4. Đặt code trước sau trước </head>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js' type='text/javascript'/> <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/jquery-ui.min.js' type='text/javascript'/> <script> $(window).load(function(){ $(&#39;.social-buttons .social-icon&#39;).mouseenter(function(){ $(this).stop(); $(this).animate({width:&#39;160&#39;}, 500, &#39;easeOutBounce&#39;,function(){}); }); $(&#39;.social-buttons .social-icon&#39;).mouseleave(function(){ $(this).stop(); $(this).animate({width:&#39;43&#39;}, 500, &#39;easeOutBounce&#39;,function(){}); }); }); </script>

5. Code HTML sau trước thẻ </body>


<div class='social-buttons button-right hidden-phone hidden-tablet'>
<a class='itemsocial' href='https://www.facebook.com/your FB' id='facebook-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Facebook</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='https://twitter.com/your twitter' id='twitter-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Twitter</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='https://plus.google.com/your G+' id='google-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Google</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='http://pinterest.com/your ID' id='pinterest-btn' target='_blank'><span class='social-icon'>
<span class='social-text'>Follow via Pinterest</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='https://www.youtube.com/user/your ID' id='youtube-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Youtube</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='http://feeds.feedburner.com/your feed' id='rss-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via RSS</span></span></a>
</div>

Các bạn thay dòng màu xanh cho phù hợp

6.Lưu lại và xem kết quả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét