Tin mới

Advertisement

Binance

28 tháng 5, 2013

Bài viết liên quan dạng list và hình ảnh tăng traffic rất tốt

InstaFxCopy

Ảnh minh họa :* Cách thực hiện:
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn tiếp code CSS bên dưới vào trước thẻ </head>


<!-- Start Related posts by Quangvietmkt -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script src='https://nguyenhuytap.googlecode.com/files/related-img-huytap2-nt.js' type='text/javascript'/>
<style type='text/css'>
#related-posts {float:center;text-transform:none;height:100%;min-height:100%;padding:0;margin:auto;box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-moz-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;}

#related-posts a:hover {background-color:#d4eaf2}
.lienquan {background: #f5f5f5;height:200px;float: left;padding-left: 1px;width: 205px;margin:1px;overflow:hidden;line-height:1.4em}
  .related-posts {margin: 0;padding: 0;font-size:14px;font-weight:bold}
.related-posts ul {margin: 0;padding-top: 5px}
.related-posts ul li {background: url(http://4.bp.blogspot.com/-8EfGXPXZ0DA/UZBf8DbGwHI/AAAAAAAAVEQ/yiOTolWkyCc/s1600/icon.jpg) no-repeat top left;list-style-type: none;margin: 0 0 2px 5px;;padding: 2px 0 0 18px;word-wrap: break-word}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài vi?t liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>
<!-- End Related posts by Quangvietmkt -->

5. Tìm đến code:


<b:include data='post' name='related-posts'/>


chèn ngay sau nó đoạn code sau :

<!-- Related posts by Quangvietmkt -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
 
  <div style='margin-bottom:5px;clear:both'/>
<span style='background-color: white; color: #004175; font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 20px; text-indent: 10px;'>Các tin khác</span>
<div class='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=12;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
</div>
<div class='clear'/>
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
var maxresults=6;
var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>
<div class='clear'/>
</b:if>
<!-- Related posts by Quangvietmkt -->


Lưu ý: Các chỗ mình đổi màu để đánh dấu các bạn chỉnh lại theo ý 


Chúc các bạn Vui Vẻ và Thành Công !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét