Tin mới

Advertisement

Binance

11 tháng 4, 2013

Recent posts Magazine for homepage blogger

Stoken

Những cập nhật nâng cao mới :

 • Thêm ảnh thunbile cho những bài viết không có ảnh minh họa
 • Sử dụng chung một file Javarscipt chèn thẳng vào template. Tất cả trong 1 với Recent post tất cả các bài viết và recent post theo nhãn.
 • Giao diện : bắt hơn so với style cũ....
 • Khả năng SEO : thân thiện hơn với các SE) do chèn thêm thuộc tính Alternate cho Images
 • Cài đặt đơn giản hơn: Tiết kiệm thời gian và dung lượng của template
 • Thêm liên kết “xem thêm” kèm hình ảnh nhỏ xinh He...he...he...

Cách tiến hành!

1- Đăng nhập vào blog
2- CHọn Mẫu (Template)
3- CHọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4- Thêm đoạn code bên dưới trước thẻ ]]></b:skin>

/*----------------------------------
 Recent post Magazine for homepage blogger
Edit by: http://namkna.blogspot.com/ 
------------------------------------*/
.fl{float:left}
.fr{float:right}
.folder{width:516px; margin-bottom:8px; overflow:hidden; line-height:1.5em;font:normal 12px arial;border-left:1px solid #ddd;border-right:1px solid #ddd;border-bottom:1px solid #ddd;}
.folder-title{height:26px; border-bottom:1px solid #eee; overflow:hidden; background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-5feF4IxeRV4/T4Ws0eBvUAI/AAAAAAAABFU/WW2IUii-eMo/h120/catalog_header_bg-namkna-blogspot-com.gif) repeat-x}
.folder-active{height:24px; padding:4px 10px; background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-ef97scIg448/T4Wsn9dIKGI/AAAAAAAABFM/ecAARVMA2ZU/h120/parent_bg-namkna-blogspot-com.gif) repeat-x; font-weight:bold}
.link-folder:link, .link-folder:visited{color:#fff}
.subfolder{height:24px; padding:5px 5px 0 15px; background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-fQAf6rjbhlE/T4WtDSH9ZxI/AAAAAAAABFc/fYK7tGZ5JvM/h120/parent_child_spc-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat}
.folder-content{width:500px; background:#fff url(https://lh6.googleusercontent.com/-IZoHVkFKOsw/T4WtOEIYIGI/AAAAAAAABFk/OBpkpWbD8bc/h120/red-box-content-namkna-blogspot-com.png) repeat-x left bottom; padding:10px 6px 2px 10px; overflow:hidden}
.folder-content p{margin:0}
.folder-content ul{list-style:none; margin:0; padding:0}
.folder-content li{padding:0 0 4px 6px; background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-zgTX2eYGQhM/T4WtZj_YIaI/AAAAAAAABFs/3Vn-lR9r1E8/h120/icon-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat 0 8px}
.folder-topnews{width:312px; padding-right:10px}
.folder-othernews{width:168px}
.other-folder{margin:0}
.img-subject{height:85px; width:110px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:8px}
.img-other{width:60px; height:50px; border:1px solid #a5a5a5; margin:0 5px 4px 0}
.xemthem{float:right; display:block; margin:0; padding:5px}

5- Thêm đoạn code dưới trước thẻ </head>

<script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
  imgr = new Array();
  showRandomImg = true;
  summaryPost = 230;
  numposts2 = 5;
  imgr[0] = "http://4.bp.blogspot.com/-bYxmodqjTjs/UTKV-js5u2I/AAAAAAAAJRA/gsPnqwsEESY/s1600/noimage-namkna-blogspot-com.png";
  aBold = true;

function removeHtmlTag(strx, chop) {
  if (strx.indexOf("<") != -1) {
    var s = strx.split("<");
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
      if (s[i].indexOf(">") != -1) {
        s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">") + 1, s[i].length)
      }
    }
    strx = s.join("")
  }
  chop = (chop < strx.length - 1) ? chop : strx.length - 2;
  while (strx.charAt(chop - 1) != ' ' && strx.indexOf(' ', chop) != -1) chop++;
  strx = strx.substring(0, chop - 1);
  return strx + ' [...]'
}

function showrecentposts2(e) {
  j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length + 1) * Math.random()) : 0;
  img = new Array();
  for (var i = 0; i < numposts2; i++) {
    var f = e.feed.entry[i];
    var g = f.title.$t;
    var h;
    if (i == e.feed.entry.length) break;
    for (var k = 0; k < f.link.length; k++) {
      if (f.link[k].rel == 'alternate') {
        h = f.link[k].href;
        break
      }
    }
    if ("content" in f) {
      var l = f.content.$t
    } else if ("summary" in f) {
      var l = f.summary.$t
    } else var l = "";
    if (j > imgr.length - 1) j = 0;
    img[i] = imgr[j];
    s = l;
    a = s.indexOf("<img");
    b = s.indexOf("src=\"", a);
    c = s.indexOf("\"", b + 5);
    d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
    if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) img[i] = d;
    if (i == 0) {
      var m = '<div class="folder-topnews fl"><img src="' + img[i] + '" title="' + g + '" class="img-subject fl"><p style="padding-bottom:5px"><a href="' + h + '"><b>' + g + '</b></a></p><p>' + removeHtmlTag(l, summaryPost) + '</p><a href="' + h + '" class="xemthem">Xem thêm <img src="http://lh5.ggpht.com/_CtAentwhdRk/TQTNCBbcRcI/AAAAAAAABVo/P3BXfzjA81c/readmoreicon.png" alt="' + g + '"/></a></div>';
      document.write(m)
    }
    if (i == 1) {
      var m = '<div class="folder-othernews fl"><div class="other-folder fl"><img alt="" class="img-other fl" src="' + img[i] + '" alt="' + g + '"><a href="' + h + '">' + g + '</a></div>';
      document.write(m)
    }
    if (i == 2) {
      var m = '<div class="fl"><ul><li><a href="' + h + '">' + g + '</a></li>';
      document.write(m)
    }
    if ((i > 2) && (i < numposts2 - 1)) {
      var m = '<li><a href="' + h + '">' + g + '</a></li>';
      document.write(m)
    }
    if (i == numposts2 - 1) {
      var m = '<li><a href="' + h + '">' + g + '</a></li></ul></div></div>';
      document.write(m)
    }
    j++
  }
}
//]]>
</script>

6- Tìm đoạn mã sau:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
- Thêm đoạn code dưới vào sau nó (Bạn cũng có thể  thêm vào tiện ích HTML/Javarscip bên dưới bài đăng):
<!-- Recnet post all -->
  <div class='folder'><div class='folder-title'><div class='folder-active fl'>
  <a class='link-folder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot%20Recent post?&amp;max-results=5'>Recent post</a></div>
  <div class='subfolder fl'>
  <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Menu?&amp;max-results=5'>Menu</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Navigation?&amp;max-results=5'>Navigation</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Comments?&amp;max-results=5'>Comments</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Popular posts?&amp;max-results=5'>Popular posts</a></div></div><div class='folder-content' id='tdHomeFolder2'>
<script>    
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts2\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
  </div> 
</div>

<!-- Nhãn 2 -->
 <div class='folder'><div class='folder-title'><div class='folder-active fl'>
  <a class='link-folder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot%20Recent post?&amp;max-results=5'>Recent post</a></div>
  <div class='subfolder fl'>
  <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Menu?&amp;max-results=5'>Menu</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Navigation?&amp;max-results=5'>Navigation</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Comments?&amp;max-results=5'>Comments</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Popular posts?&amp;max-results=5'>Popular posts</a></div></div><div class='folder-content' id='tdHomeFolder2'>

<script>    
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên nhan 1?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts2\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
  </div>
</div>

<!-- nhãn 1 -->
 <div class='folder'><div class='folder-title'><div class='folder-active fl'>
  <a class='link-folder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot%20Recent post?&amp;max-results=5'>Recent post</a></div>
  <div class='subfolder fl'>
  <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Menu?&amp;max-results=5'>Menu</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Navigation?&amp;max-results=5'>Navigation</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Comments?&amp;max-results=5'>Comments</a> | <a class='link-subfolder' href='http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Popular posts?&amp;max-results=5'>Popular posts</a></div></div><div class='folder-content' id='tdHomeFolder2'>

<script>    
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Tên nhan 2?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts2\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
  </div> 
</div>
</b:if>
7- Lưu mẫu lại:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét